Because I am a Girl

Poetry | By Cwebile Sibanda, Student | 02 October 2015

Bayethe Mthwakazi kaNdaba!!
Kambe kulicala na ukuba yinkazana?
Ngithi kulicala na ukuba yintombazane?

Ngididekile ngididekile Zulu kaNdaba…… 
Kweyiswa lokhu
Kophela nyakana kutheni?
Kambe kunga
Kungenxa ngiyinkazana na?
Yes! I guess it
Is because I am a girl

Mthwakaz’omhle, Zulu kaNdaba.
Alinanzeleli ngani ukuthi izolo bekuyizolo.
Ngokunjalo,  Namuhla kunamuhla.
Kambe isiphiwo somuntu silani Lobulili?
Sona phela  isiphiwo asikhethi mhlobo.

Yebo kambe njengoba zikhona imbongi,
Lakanjalo ngubani ongenqabela
ukuba khona kwembongikazi na?

Awu mntwanongumfana
Mus’ukungiqhuzulela 

Awengwe.
Mus’ukungibukisa okweqamule lintshintsha umbala.
Empeleni kangenzi ngamlingo, angenzi ngalutho. 

Kuphela ngemvunulo langetshoba lami
ngogiya, ngicwile ngibuye ngivumbuluke
ngoba isipho singesami.

Sizukulwane sikaMzilakawulandelwa;

Thina mantombazane sithi phambili
ngombono we gender equality.
Siyalilangazelela lelothuba

Lapho siqolotsha 
Ngobugabazi obuhlasimulisa
Imzimba ngezipho zethu.
Hayi bo Ukuvalelwa sininelwa
Phandle njengezibi.

randomness