Bete Size 10

Poetry | By Madzitateguru , Spoken Word Artist | 21 November 2014

 

Mapete makobvu
Mapete matete
Mapete mapenyu
Mapete avete

Mapete pakati peCarpet
Mapete mukati me Cup yeTea

Mapete muCupboard
Bete paTable
Mapete mupoto yemaVegetable

Mapete iTrouble
Mapete MaRebel
Kupinda muBachi rema Honorable

Kagumbo musadza  ,  Kabapiro mundiro
Tunhoko muDrawer rinogara ndiro

Pamadziro maSpider ndiwo maSuper hero
AnoTrapper mapete  asi Work Done  Equals Zero

Because mapete iHobho , iGozha, iPlenty
Ishura  saBhoki anotsenga maDandy

MaPesticide might come in very handy,
But Replacement dze Nuisance will never ever end

Mushonga wekuzora, wekuSprayer wekutsveta
Wekusasa , muchasasa kusvika maneta

Muchasasa nezvawo mapete kusvika maneta
Sekuneta kwamakaita nekusasa nezvaManeta
Asi musasa ndewawo ,
imi ndimi munoRenta

Bete haribhadhare rinongo
Squatta imimi muchiSweata

Richisvikoita zvarinoda pachikafu chamurikuseta
MaCustomer mu Restaurant obva ashedzera
“Mune Bete muPlate mhani waiter”

Bete Haritami mukatama
Padheni pasina mapete
hapaitwi maTummy nematama
Hapagutwe

Panogutwa pasina bete,
Richatouya chete
Nanambuya , vazukuru varo 
vana Momz nanatete

Kune bete  mhando diki  risina mapapiro
Pawavhara ukasunga
Pakangopindwa chete ndiro
Koti bete riri very Common rinenge ishwa pachimiro
Sehuku idofo pakuBhururuka  asi iro rine Mapapiro
Kozoti bete Rakareba kuenzana neMuvharo weBhiro
Haringoonekere pese pese
Ndosaka muchiti  mariona moti
“hona zibete iro”

Iri Ndiro  riya rinemakumbo anemaDesign anenge minzwa
Rikapinda pane mapepa , imi ka imi, munotorinzwa

Kuti pfokocho pfokocho
Hachisi chinhu chidoko icho

iBete Size 10!

Billion dollar question ndeyekuti isu mapete takabva kupi
Because Bete ririku Migrator Kupinda mudheni mako  harimbokupi

Chance yekuzviSpota
Ingori Haikathi madhodha Kangela 
Bafana bafana , Chipolo namaWarriors baya ngena eZhlini
Tina , We are marching to paradise , siyaHamba ezulwini
Because Chingava chikafu chemupoto ,  chemu plate kana chemubhini
Chese  iManna From Heaven
Kumapete its a win-win

Marara Kwamuri iBurden ,
Kwatiri iHeaven

To confirm, batidza light remukitchen kumaEleven
Tinenge tine Zimbabwe Annual Cockroach Conference
Mapete eLower class ndiwo ari pafufu
Arikudya  loaf ndiwo Ma Corporate

Light richingobaka , take Cover MaComrade
Mapete  all Disappear SemaTissue Mu public toilet

Mapete anosemesa but mabhinya ari worse
Mapete anodya chaasina kushandira but mbavha dziri Worse
Mapete ukamaSprayer anodzoka futi but huori huri Worse
Becoz apihwa Bribe nhasi achada kupihwa  futi mangwana
Swera Mangwana futi , zvese  nevhiki rese

Chenjera kuita Bete uri munhu anofema
Being a Pestilence MuSociety
Kuita wacho watiri kuBlamer

Pamwe hautozvizivi kuti uri problem Because bete harizvikete
Zvinzvere pfungwa nemoyo wako , ufirite mapete.